PEA จัดประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี2560

PEA จัดประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี2560
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2560 หัวข้อ “ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต : ปัจจัยความท้าทายของยุค 4.0”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงาน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น PEA จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ เชื่อถือได้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ไฟ

ทาง PEA ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายของประเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2560 (PEACON & Innovation 2017) เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคตต่อไป

สำหรับการจัดงาน PEACON & Innovation 2017 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เป็นผู้นำในด้านการให้บริการระบบไฟฟ้า เพื่อก้าวสู่ PEA 4.0 มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดการความรู้ เปิดโอกาสให้บุคลากร กฟภ. และ บุคคลภายนอก ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการสนับสนุนในการพัฒนาระบบไฟฟ้า

นอกจากนั้นยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอก กฟภ.สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานวิจัยและพัฒนา

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสนใจเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2560 (PEACON & INNOVATION 2017)

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์