ข้อบกพร่องของเด็ก LD

เด็ก LD คือเด็กที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่อง หรือ Learning Disability คือเด็กที่มีระดับสติปัญญา (IQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรืออาจจะสูงกว่าปกติ แต่มีความสามารถในการเรียนรู้บกพร่องบางด้านที่ต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างน้อยประมาณ 2 ชั้นปี เด็ก LD มักพบข้อบกพร่องใน 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านการอ่าน จะพบมากที่สุด โดยลักษณะที่พบคือ เด็กอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านได้ไม่เหมาะสมตามวัย

เช่น สะกดไม่ถูก อ่านตกหล่น อ่านทีละตัวอักษรได้ แต่ผสมคำไม่ได้ แยกแยะพยัญชนะที่คล้ายกันไม่ออก เช่น ก – ถ – ภ หรือสับสนกับการผันสระและวรรณยุกต์ และไม่สามารถอ่านจับใจความได้ ด้านการเขียน มักพบความบกพร่องทางด้านการอ่านร่วมด้วย ลักษณะที่พบคือ เขียนหนังสือไม่ได้ หรือเขียนได้ช้า ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าอยากจะเขียนอะไร เขียนตกหล่น เขียนสลับตำแหน่งหรือผิดตำแหน่ง เขียนสลับซ้ายขวาเหมือนส่องกระจก เขียนไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง เขียนลายมือโย้เย้ ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ขึ้นลงไม่ตรงบรรทัด และเว้นวรรคตอนหรือย่อหน้าไม่ถูกต้องจนคนอ่านไม่สามารถเข้าใจความหมายที่เด็กต้องการจะสื่อ ด้านคณิตศาสตร์ พบปัญหาหลากรูปแบบ เช่น สับสนเรื่องตัวเลข ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข ไม่เข้าใจการบวก ลบ คูณ หาร ไม่เข้าใจว่าหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ต่างกันอย่างไร ไม่สามารถแปลโจทย์ปัญหาเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ หรือมีการคำนวณที่ผิดพลาดตกหล่นเป็นประจำ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth